Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen "GDPR") beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním těchto osobních údajů:

Jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailový kontakt, telefonní kontakt, základní škola, třída, věková kategorie, pořízené fotografie, videa a zvukové záznamy a další dobrovolně poskytnuté údaje za přihlašovanou osobu/člena správce a jejího zákonného zástupce (účastník kroužku či doučování a jeho zákonný zástupce)

správcem:

BAVITO,
Nikol Lebenhartová
IČ: 11742291
Sídlo: Puchmajerova 488, Radnice 338 28

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Okresním soudem Rokycany, číslo jed. MeRo/724/OŽ/23. (dále jen "správce"), a to pro tyto účely:

 • k vedení seznamů a evidencí (psaných i elektronických) členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami centra pro zajištění běžné činnosti centra (evidence a správa plateb, vystavování dokladů, účast na akcích, informace důležité při provozování akcí, kroužků, soustředění, ...),

 • předávání osobních údajů úřadům veřejné správy a samosprávy pro zajištění běžné činnosti centra, popř. jejího financování (například žádosti o dotaci, veřejná kontrola ze strany veřejné správy),

 • k zajištění přístupu člena do vnitrospolkových počítačových systémů a aplikací,

 • zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit centra),

 • vytváření výukových, prezentačních, náborových a propagačních materiálů centra obsahujících osobní údaje členů (ročenky – výroční zprávy, brožurky, časopisy, metodiky) v rozsahu – jméno, příjmení a ročník a dále fotografie, videa, zvukové nahrávky a sportovní výsledky a umístění těchto údajů a materiálů na internetové prezentační kanály, které provozuje centrum.

Tento souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne jeho udělení. Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,

 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,

 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,

 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,

 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,

 • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,

 • vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,

Odesláním elektronické přihlášky stvrzuji výše uvedený souhlas. Souhlas je evidován v elektronickém informačním systému centra.