Všeobecné obchodní podmínky


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany

1.1.1. Zprostředkovatelem se dle těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen "VOP – zprostředkování") rozumí fyzická osoba Nikol Lebenhartová, IČ: 11742291 , sídlem Puchmajerova 488, 338 28 Radnice zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Městského soudu v Rokycanech č.j. MeRo/724/OŽ/23.

1.1.2. "Zákazníkem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která objedná své doučování nebo kroužky prostřednictvím zprostředkovatele za podmínek stanovených těmito VOP.

1.2. Rozhodné právo

1.2.1. Předsmluvní jednání, uzavření smlouvy, vzájemná práva a povinnosti a závazky mezi zprostředkovatelem a zákazníkem z uzavřené smlouvy se řídí těmito obchodními podmínkami, pakliže tyto obchodní podmínky mlčí, řídí se právní vztahy mezi zprostředkovatelem a zákazníkem Občanským zákoníkem, zák. 89/2012 Sb. a ostatními právními předpisy České republiky. Rozhodné právo závazkového vztahu je právo České republiky.

1.3. Závaznost vzájemných právních jednání

1.3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že soukromé právo je postaveno na zásadě bez formálnosti smluv, proto vzájemně učiněná právní jednání zákonem povolenou formou je zavazují, není‐li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak. Smlouvu o zprostředkování dle těchto VOP lze proto uzavřít písemně vyplněním on‐line formulářů zveřejněných na bavito.webnode.cz, případně prostřednictvím e‐mailové komunikace.

ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI

2.1. Smlouvou o zprostředkování se zejména zavazuje zprostředkovatel zákazníkovi, že na základě požadavků zákazníka mu doporučí typ výuky (kroužku) a nejvhodnějšího lektora, který odpovídá zákazníkovým požadavkům zejména na dostupnost, časovou flexibilitu, míru odbornosti, ledaže má zákazník zájem o již zcela přesně určený typ kurzu, či lektora. Zprostředkovatel zprostředkovává kroužky dle nabídky spolupracujících lektorů, jejichž nabídka je uveřejněna prostřednictvím administrativního systému baviteto.cz, a to v rozsahu a za ceny. Zde je zveřejněna předběžná, nezávazná nabídka kurzů a jednotlivých časů, kdy se může konkrétní kroužek konat.

2.2. Členění jednotlivých typů zprostředkovávaných výuky:

Zprostředkovatel v rámci své činnosti zprostředkovává zejména tento typ výuky:

2.2.1. On-line doučování

On-line doučováním se zpravidla rozumí typ výuky, který se koná přes internet. Výuka je zcela individuální a zpravidla je přítomen pouze zákazník a lektor. Cena doučování je zpravidla 200-500 Kč/hodina. Jednou vyučovací hodinou se rozumí 45 minut.

2.2.2. Kroužky

 • Kroužky jsou zpravidla vykonávány v nasmlouvaných prostorách v Plzni. Výuky se účastní maximálně 15 dětí na lektora. Cena se odvíjí od výše pronájmu prostor, ale obecně se pohybuje 1500-4500Kč/pololetí.
 • Cena kroužku nezahrnuje žádné úrazové pojištění účastníků. 
 • Kroužky probíhají bez přítomnosti rodičů.
 • Lektor přebírá odpovědnost za dítě pouze po dobu trvání lekce. 
 • Pořadatel kroužků si vyhrazuje právo kurz neotevřít, pokud se nepřihlásí dostatečný počet zájemců.
 • Zájemci se mohou přihlásit na kroužek i v průběhu jeho konání, tedy během školního roku.
 • Pokud se zájemce přihlásí během probíhajícího kroužku, platí poměrnou částku za lekce zbývající do konce kroužku. Cena kroužku je automaticky generována. 
 • Klienty (účastník nebo jeho zákonný zástupce), kteří nemají přístup k počítači a nemohou se zaregistrovat, zaregistruje organizátor kurzu po předchozí e-mailové nebo telefonické dohodě. Pokud klient nedisponuje e-mailovou adresou, nebudou mu zasílány informace (například o zrušení lekce, změnách v rozvrhu apod.). Tyto informace nebudeme klientovi bez e-mailové adresy zasílat jiným způsobem.
 • Klient má povinnost uhradit kurzovné před účastí na druhé lekci, jinak je jeho přihláška stornována.
 • Odesláním přihlášky jsou všeobecné podmínky pro klienta závazné.
 • Odesláním přihlášky zájemce souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami.
 • Účast na kroužku se rezervuje přes on line přihlášení na webové stránce www.baviteto.cz
 • Pokud se účastník rozhodne dále kroužek nenavštěvovat po 2. lekci či později, nemá nárok na vrácení uhrazené částky. Vrácení peněz je možné pouze tehdy, pokud za sebe účastník najde náhradu.
 • Žádost o odhlášení z aktivity posílá klient e-mailem na adresu bavito.cz@seznam.cz
 • Odhlášení je platné pouze tehdy, potvrdí-li jej provozovatel písemně. Odhlášení jinou formou (telefonicky nebo prostřednictvím lektora) není možné.
 • Pokud v rámci konání kroužku není účastník schopen ze zdravotních důvodů v kroužku pokračovat, je možné po 2 a více po sobě jdoucích zameškaných lekcích na základě potvrzení lékaře převést poměrnou částku do dalšího pololetí. Převést lze jen řádně omluvené lekce a po předchozí domluvě s provozovatelem. Jednou převedené lekce nelze dále převádět do dalšího školního roku.
 •  Od smlouvy (přihlášky) je možné bezdůvodně odstoupit od chvíle objednávky do 1 dne před začátkem aktivity, na kterou je účastník přihlášen. Zrušení musí být provedeno písemně na adresu bavito.cz@seznam.cz. V případě odstoupení od smlouvy mimo tuto vyhrazenou lhůtu budou uplatněny storno poplatky dle platebních podmínek.
 • V případě nároku na vrácení financí za uhrazenou přihlášku budou finance vráceny na účet objednavatele do 31 kalendářních dnů.
 • Lekci je nutné omluvit před jejím začátkem.
 • Za zameškané lekce nevzniká finanční kompenzace.
 • Zpětné omlouvání lekcí není možné z žádných důvodů, neomluvené lekce propadají a nevzniká za ně nárok na náhradu.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za zameškané lekce účastníka kroužku.
 • Veškeré omluvy se provádějí na email: bavito.cz@seznam.cz, a to před začátkem dané lekce. Ve výjimečných situacích lze zavolat provozovateli a požádat ho o zastoupení v omluvě.
 • Dny, kdy lekce neprobíhají z důvodu svátku či prázdnin, nejsou v ceně kurzu započítány. O těchto dnech, kdy lekce neprobíhají, provozovatel účastníky včas informuje.
 • Vyhrazujeme si nárok na mimořádné zrušení lekce z důvodu nečekaných událostí (nemoc lektorů, překážky na straně pronajímatele prostor, vyšší moc atd.). Taková lekce bude nahrazena nebo kompenzována. 
 • Na místo srazu, je nutné dostavit se s dostatečným předstihem – dle instrukcí v e-mailu ke konkrétnímu kroužku. 
 • V případě, že si dítě nikdo nevyzvedne a nebude ani k zastižení na kontaktním telefonu, lektor po 30 minutách od ukončení kroužku, kontaktujeme Policii ČR. 
 • Pokud dítě odchází domů samo, je třeba písemný souhlas zákonného zástupce, který si lektor zakládá na celý školní rok.
 • Společnost neručí za cenné věci, které si s sebou účastníci přinesou.
 • Lekce se mohou účastnit pouze zdravé děti. Pokud by dítě vykazovalo před lekcí zjevné známky onemocnění, je lektor oprávněn informovat zákonného zástupce telefonicky a ten je povinen si dítě okamžitě vyzvednout.

2.2.3. Korektura a analýza textu

Korekce a analýza textu je zpravidla vykonávána pouze formou on-line. Zákazník zašle dokument zprostředkovateli na základě vyplněné nezávazné kalkulace. Bude mu vystavena předběžná cena za výkon služby. V případě souhlasu bude korekce provedena a odeslána zpět zákazníkovi. Cena se pohybuje 85-270 Kč/NS. 

2.2.4. Skupinové kurzy

Délka jednotky u skupinových kurzů je 60 a 90 min. Výuka probíhá v pracovních dnech mimo státních svátků a prázdnin podle vyhlášky MŠMT. Účastník kurzu nemá nárok na snížení kurzovného, pokud připadne den výuky na státní svátek nebo prázdniny dle vyhlášky MŠMT.

 • Minimální počet účastníků skupinových kurzů ve studijní skupině je 3. Pokud se takový počet účastníků do kurzu nepřihlásí, dodavatel si vyhrazuje právo kurz zrušit, popřípadě sloučit s kurzem stejné úrovně v jiném termínu za dodržení všech ostatních podmínek.
 • V případě, že kurz bude zrušen dodavatelem z důvodu nízkého počtu účastníků kurzu, má účastník kurzu nárok na vrácení celé částky zaplaceného kurzovného. Nebo si kurzovné vybrat například v individuálním kurzu.
 • V případě, že účastníci kurzu budou mít zájem o kurz i v případě, že studijní skupina bude menší než 3 účastníci, je možné se s dodavatelem individuálně dohodnout na úpravě podmínek (zejména cena a rozsah kurzu) a kurz otevřít.
 • Účastník popřípadě objednatel kurzu má právo v prvních dvou týdnech výuky písemně dodavateli oznámit, že přestává navštěvovat kurz. Je však povinen uhradit dodavateli částku ve výši 50% kurzovného, podle typu kurzu, na úhradu nákladů s kurzem spojených. V tomto případě účastníku/objednateli kurzu vzniká nárok na vrácení poměrné části kurzovného, od které si dodavatel služby odečte částku uvedenou výše.
 • V případě, že účastník kurzu přestane navštěvovat kurz po uplynutí prvních dvou týdnů výuky, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného.
 • V případě, že účastník je na kurz již přihlášen (přijde mu informační e-mail s podklady k platbě) a neomluví se, případně nezruší kurzy 72 hodiny předem, je povinen zaplatit částku ve výši 75% kurzovného.
 • Účastník kurzu může místo sebe zapsat do kurzu náhradníka.

 2.2.5 Příměstské tábory

 • Dítě je na tábor přihlášeno řádným a pravdivým vyplněním a odesláním elektronické přihlášky na webových stránkách www.baviteto.cz
 • Po naplnění kapacity příměstského tábora v daném termínu má pořadatel právo dítě, které rodič přihlásil po naplnění kapacity, zařadit mezi náhradníky. Náhradníci jsou vedeni v pořadí podle data přihlášení. Informaci o zařazení do náhradníků je rodiči sdělena na uvedený e-mail v přihlášce
 • Po odeslání přihlášky Vám do 3 pracovních dnů přijde potvrzení akceptace přihlášky na email společně s pokyny k platbě.
 • Peníze je nutné uhradit následně do 10 dnů.
 • Přihlášení na tábor je závazné.
 • V ceně je zahrnuto: náklady na nájemné, energie, program, táborový vedoucí a 5x teplý oběd.
 • V ceně není zahrnuto a rodič zajišťuje: svačiny, vstupní,  jízdenky (předplacená karta na hromadnou městskou dopravu PMDP), flašku s pitím (pití je doplňováno v průběhu dne) 
 • Turnus otevíráme při minimálním počtu 8 přihlášených dětí. Pokud bude dětí méně, dáme vám včas vědět a vrátíme vám zpět celou uhrazenou částku.

 • Pokud se dítě nemůže zúčastnit je nutné písemně zaslat informaci na email bavito.cz@seznam.cz
 • Storno podmínky:
  - v případě zrušení tábora kdykoliv v době delší než 30 dní před začátkem tábora má rodič nárok na 80% z celkové ceny tábora, pořadatel má nárok na stornopoplatek ve výši 20%
  - v případě zrušení tábora v době kratší než 30 dní ale delší než 20 dní před začátkem tábora, má rodič nárok na 70% z celkové ceny tábora, pořadatel má nárok na stornopoplatek ve výši 30%
  - v případě zrušení tábora v době kratší než 20 dní ale delší než 10 dní před začátkem tábora, má rodič nárok na 50% z celkové ceny tábora, pořadatel má nárok na stornopoplatek ve výši 50%
  - v případě zrušení pobytu v době kratší než 10 dní ale delší než 5 dní před začátkem tábora, má rodič nárok na 30% z celkové ceny tábora, pořadatel má nárok na stornopoplatek ve výši 70%
  - v případě zrušení pobytu v době kratší než 5 dní ale delší než 2 dny před začátkem tábora, má rodič nárok na 10% z celkové ceny tábora, pořadatel má nárok na stornopoplatek ve výši 90%
  - v případě zrušení pobytu v době kratší než 2 dní před začátkem tábora nebo při nenastoupení pobytu, nemá rodič nárok na vrácení ceny tábory, pořadatel má nárok na stornopoplatek ve výši 100 % celkové ceny tábora.
 • V případě, že za odhlášené dítě seženete náhradníky, účtujeme manipulační poplatek 200,-
 • Stornopoplatek se vždy počítá z celkové ceny tábora.
 • V případě, že je při zrušení pobytu uhrazena jen záloha, stornopoplatek z celkové ceny tábora se odečte z uhrazené finanční zálohy.
 • Částka o ponížený stornopoplatek se vrací rodiči zpět na číslo účtu do tří týdnů na základě zaslaného stornovacího emailu.
 • V případě, že má mobilní telefon dítě s sebou na táboře, rodič akceptuje, že dítě nebude mobilní telefon používat v době konání příměstského tábora. Telefonické spojení je možné v době vyzvedávání dětí z příměstského tábora. 

2.2.6. Animační programy

Délka animačních programů je koncipována do 2, 3 a 4 hodinových variant.

 • V případě zájmu o naše služby vyplňte poptávkový formulář na webu baviteto.cz případně pošlete e-mail na e-mailovou adresu bavito.cz@seznam.cz. Tuto objednávku považuji za nezávaznou a budeme o ní dále jednat.
 • Co nejdříve po obdržení objednávky, vám zašleme na e-mail, který jste uvedli v poptávce, případně ze kterého jste poptávku odeslali, potvrzení přijetí a bude-li to třeba, požádáme vás o doplnění informací potřebných pro poskytnutí služeb a cenovou nabídku.
 • Jakmile si ujasníme rozsah služeb, zašleme vám nabídku s návrhem obsahu služeb a cenovou kalkulaci. Potvrzením přijetí nabídky mezi námi bude uzavřena smlouva. 
 • Za správnost, úplnost a pravdivost údajů uvedených v poptávkovém formuláři a zaslaných podkladech v potřebném rozsahu odpovídáte vy, neboť v opačném případě nemůžeme řádně poskytnout naše služby. V případě, že tuto povinnost nesplníte a spolupráce bude ukončena, nemáte nárok na vrácení zálohy.
 • Vezměte prosím na vědomí, že si vyhrazujeme právo odmítnout jakéhokoliv klienta, u něhož shledáme poskytnutí našich Služeb jako nevhodné, nepotřebné nebo neúčelné.
 • Cena za služby je mezi námi sjednána přijetím naši nabídky a odvíjí se z rozsahu poskytovaných služeb. Součástí ceny může být záloha ve výši 50% z celkové ceny za poskytované služby. V takovém případě vám můžeme zaslat zálohovou fakturu.
 • Domluvené služby lze zrušit nejméně 48 hodin před začátkem jejich poskytování. Při době kratší než 48 hodin vám můžeme účtovat storno poplatek ve výši 100 % zálohy. Pokud se rozhodnete služby zrušit, můžete tak učinit na e-mailové adrese bavito.cz@seznam.cz.

STORNO POPLATKY:

 1. do 2 a více týdnů před realizaci služeb vám vrátíme 100% zálohy nebo si můžete vybrat jiný termín poskytování služeb
 2. do 1 týdne před realizaci služeb vám vrátíme 75% zálohy nebo si můžete vybrat jiný termín poskytování služeb
 3. do 6 kalendářního dne včetně před realizaci služeb vám vrátíme 50% zálohy
 4. při době kratší než 48 hodin vám můžeme účtovat storno poplatek ve výši 100 % zálohy.
 • V případě zrušení služeb vám vrátíme cenu služeb sníženou o příslušný storno poplatek, a to do 14 kalendářních dnů od zaslání našeho potvrzení o tom, že jsme přijali informaci o číslu účtu, na který máme částku poslat

   UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 

  3.1.1. Samotným zasláním přihlášky prostřednictvím baviteto.cz, poptávkovým telefonickým hovorem či vyplněním příslušného formuláře není uzavřena smlouva o zprostředkování. Stejně tak není uzavřena smlouva podáním informace poskytovatelem o tom, že obdržel od zájemce poptávku dle předchozí věty.

  3.1.2. Smlouva o zprostředkování je uzavřena následným potvrzením ze strany poskytovatele formou e-mailu či SMS. Nepotvrdí-li poskytovatel zákazníkovi uzavření smlouvy tj. konání výuky, k uzavření smlouvy nedošlo.

  PLATBA

  4.1. On-line doučování, korekce textu, kroužky, animační programy i příměstské tábory jsou hrazeny prostřednictvím bankovního účtu. Hlídání je možnost hradit i v hotovosti.

  4.2. Hodiny musí být uhrazeny vždy maximálně týden dopředu a to do pátku do 19:00, pokud hodiny nebudou zaplaceny do pátku do 19:00 hod, počítají se za zrušené a doučování se kompletně ruší.

  4.3. V případě pozdního zaplacení dle domluveného termínu může být hodina zrušena. Pokud bude hodina odučena a nebude zaplacena do sedmi dnů od uskutečnění hrozí zákazníkovi sankce 250 Kč. V případě více jak čtrnácti denního zpoždění platby bude připsána sankce ve výši 300 Kč a dlužná částka bude narůstat každý den o 5 % z částky.

  STORNO A ZRUŠENÍ HODIN - doučování

  5.1. Pokud proběhne storno více jak 24 hodin před začátkem smluvené hodiny, zaplacená částka se přesouvá na další hodinu, není účtována žádná přirážka.

  5.2. Pokud proběhne storno méně než 24 hodin před začátkem smluvené hodiny, vrací se pouze 50 % ze zaplacené částky. 

  5.3. Zrušení výuky zákonným zástupcem

  • Výuku může zrušit pouze zákonný zástupce žáka.
  • Zrušení musí být provedeno písemně, telefonicky nebo elektronicky prostřednictvím emailu.

  5.4. Zrušení výuky žákem

  • Žák může zrušit výuku pouze v případě, že dosáhl věku 18 let.
  • Pokud žák mladší 18 let zruší výuku, nebude toto zrušení považováno za platné. Hodina musí být následovně uhrazena v plné výši, jako kdyby proběhla. 
  • Zrušení musí být provedeno písemně, telefonicky nebo elektronicky prostřednictvím emailu.

  5.5. Postup při zrušení výuky

  • Při zrušení výuky je nutné uvést jméno a příjmení žáka, datum a čas plánované výuky, kterou chce zrušit.
  • Zrušení výuky je považováno za platné až po potvrzení přijetí žádosti naším týmem.

  5.6. Důsledky zrušení výuky

  • Zrušení výuky musí být provedeno minimálně 24 hodin před plánovaným termínem. Při nedodržení této lhůty si vyhrazujeme právo účtovat storno poplatek.
  • Podmínky storno poplatků jsou uvedeny v kapitole "Storno podmínky - doučování" těchto obchodních podmínek.


  ABSENCE

  6.1. Zákazník je povinen informovat zprostředkovatele o skutečnosti, že odstupuje od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se u něj objeví překážka, která mu brání absolvovat konkrétní výuku.

  6.2. Žák se nedostaví na výuku do 10 min. od začátku = storno 100 % z celé částky.

  POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

  Vzájemné závazky si lektor se zákazníkem mohou upravit odchylně. Nedojde-li k odchylné úpravě, platí, že:

  7.1. Zákazník se obvykle dostavuje na výuku včas, a to nejpozději do 10 minut po sjednaném čase. V případě, že se zákazník nedostaví na výuku v tomto čase, výuka se ruší a zákazník nemá nárok na vrácení peněz.

  7.2. V průběhu výuky zákazník nesmí rušit lektora jakýmkoli nevhodným vyrušujícím či obtěžujícím jednáním.

  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  8.1. Zasláním přihlášky, tel. hovorem či jakýmkoli jiným kontaktováním zprostředkovatele dává zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje neslouží k zasílání obchodních sdělení ze strany zprostředkovatele ani jiných marketingových sdělení. Uživatel může kdykoliv požádat emailem na adrese bavito.cz@seznam.cz nebo doucko-cz@seznam.cz o smazání veškerých svých údajů. V tom případě budou údaje neprodleně smazány z údajů bavito.webnode.cz.

  8.2. Zprostředkovatel není oprávněn osobní údaje zákazníka předat nebo prodat jiným osobám, případně zpřístupnit jinému subjektu, který by obchodoval s osobními údaji, či by zasílal zákazníkovi nevyžádaná obchodní sdělení.

  STÍŽNOSTI K PRŮBĚHU VÝUKY A REKLAMACE, ODPOVĚDNOSTNÍ VZTAHY

  9.1. V případě stížností ke kvalitě, průběhu či obsahu výuky je zákazník povinen uplatnit tyto stížnosti okamžitě a neprodleně na konané výuce konkrétnímu lektorovi. Zákazník bere na vědomí, že odpovědnost za kvalitu výuku nese lektor. Zároveň stížnost týkající se zprostředkované výuky může zákazník zaslat na email bavito.cz@seznam.cz nebo doucko-cz@seznam.cz.

  9.2. Zprostředkovatel se zavazuje vyvinout maximální možné úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat k tomu, aby prověřil veškeré skutečnosti tvrzené zákazníkem, a pokusí se nalézt řešení mezi ním a lektorem.

  9.3. Zprostředkovatel opakuje, že odpovědnost za kvalitu výuky nese lektor. Zprostředkovatel proto také není a nemůže být odpovědným z případné škody, které vzniknou zákazníkovi v průběhu výuky. Za průběh a kvalitu výuky nese odpovědnost vždy konkrétní lektor.

  INFORMOVANÝ SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

  10.1. Rodič vyplněním a odesláním/doručením přihlášky dává souhlas organizaci BAVITETO (dále jen "Správce) ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o přihlášeném dítěti obsažené v zaslané přihlášce ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( dále jen "GDPR") a dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "ZOOÚ") a o změně některých zákonů.

  - Osobní údaje, které budou zpracovány:
  1. jméno a příjmení dítěte
  2. datum narození/rodné číslo přihlašovaného dítěte
  3. bydliště
  4. emailová adresa rodičů
  5. jména rodičů
  6. telefonický kontakt rodičů
  7. další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou přihláška, prohlášení rodiče (potvrzení o bezinfekčnosti), kopie průkazu zdravotní pojišťovny a posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
  8. fotografie, videa, zvukové záznamy z tábora včetně odjezdu/příjezdu

  10.2 Účelem zpracování osobních údajů je

  - zpracování údajů nutných pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro Správce potřebné k přípravě a organizaci dětského tábora. Po Správci mohou osobní údaje vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým je Správce povinen poskytnout.

  10.3 Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných Správcem.

  - Zasílání nabídek Správce. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění elektronických přihlášek na tábory, informace o připravovaných a realizovaných akcích.
  - Užití fotografií, videozáznamů, zvukových záznamů, zachycující dítě – přihlášenou osobu a rodiče, např. při odjezdu nebo společné akci. Tyto fotografie a videozáznamy budou použity výhradně k prezentaci a propagaci táborů, výletů a obdobné činnosti v režii Správce a to na sociálních sítích, webových stránkách, fyzických nosičích, reklamních spotů a dalších reklamních nosičích.

  10.4 Doba zpracování

  - Doba zpracování osobních údajů je doba souhlasu se zpracováním a uchováním osobních údajů uvedených v přihlášce se uděluje po celou dobu účasti dítěte na táborech, akcích.
  - Poté, co bude účast ukončena, uchovává Správce osobní údaje po dobu pěti let od poslední účasti dítěte na táboře/akci.
  - Fotografie, kamerové, mediální záznamy a jiné budou zpracovány na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu.

  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  11.1. Tyto smluvní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.1.2023

  11.2. Práva a povinnosti vzniklé před přijetím těchto smluvních podmínek nejsou dotčena a řídí se dle předchozích ujednání mezi zprostředkovatelem a zákazníkem.